Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Warsztat pt. Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach uczelnie wyższe - przedsiębiorcy

Zaproszenie do udziału w warsztacie
pt. Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach
uczelnie wyższe - przedsiębiorcy

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz przedsiębiorców na bezpłatny warsztat pt. Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach uczelnie wyższe - przedsiębiorcy finansowany w ramach projektu nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. DIALOG
Tematyka warsztatu będzie dotyczyła przede wszystkim problematyki dokonywania zgłoszeń rezultatów do ochrony prawnej z punktu widzenia uczelni wyższych
i przedsiębiorców.

Do uczestnictwa w warsztatach zachęcamy również przedsiębiorców - mając na względzie możliwość uzyskania dofinansowania na ochronę własności przemysłowej w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – więcej informacji na ten temat pod adresem strony http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialani...

Ramowy program warsztatu obejmuje:

 1. Ogólne omówienie własności intelektualnej z podziałem na formalne i nieformalne rodzaje ochrony
 2. Prawa własności przemysłowej
  a. Wynalazki i wzory użytkowe
  b. Wzory przemysłowe
  c. Znaki towarowe
 3. Postępowania sporne i sądowe
 4. Skutki sporów dla uczelni/przedsiębiorców
 5. Podsumowanie, dyskusja i rekomendacje

Zachęcamy do przesyłania ewentualnych zagadnień będących w obszarze zainteresowań uczestników warsztatów.

Organizatorzy zapewniają:

 • materiały warsztatowe,
 • profesjonalną kadrę,
 • zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

Zgłoszenia udziału w warsztacie:
Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: inncom@up.poznan.pl do dnia 23.06.2017 r.

Termin i godziny warsztatu:
30.06.2017 r. w godz. 10:00-13:00

Miejsce warsztatu:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Kolegium Rungego (sala konferencyjna)
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań